การปลูกพริก 1/2 : ฤดูปลูกพริก - การเตรียมดินปลูกพริก - การเพาะเมล็ดพริก

ในปัจจุบันพริกที่นิยมปลูก คือพริกขี้หนู พริกขี้หนูสวน พริกฝัก พริกใหญ่ และพริกหยวก พริกปลูกได้เกือบทุกสภาพท้องที่ของประเทศไทย

ประเภทของพริกแบ่งตาม พริกใหญ่ และพริกเล็ก ในแหล่งต่าง ๆ ได้ดังนี้
- พริกใหญ่ เป็นพริกขนาดผลยาว 5-10 เซนติเมตร เช่น พริกหยวก พริกมัน พริกชี้ฟ้า เป็นต้น แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย และราชบุรี เป็นต้น

- พริกเล็ก เป็นพริกขนาดผลยาว 2-5 เซนติเมตร เช่น พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนู เป็นต้นแหล่งปลูกที่สำคัญ คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร อุบลราชสีมา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ฤดูปลูกพริก

พริกสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่การปลูกพริกเพื่อทำพริกแห้งต้องคำนึงถึงช่วงการเก็บผลต้องให้อยู่ในฤดูแล้งเพื่อสะดวกในการตากแห้ง การปลูกถ้าปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จะได้ราคาดี เพราะต้องการอากาศเย็นในการติกดอกและออกผล แต่มีขีดจำกัด คือ สามารถปลูกได้เฉพาะในแหล่งที่มีน้ำเพียงพอ ในเขตชลประทาน หรือตามบ้านเรือนก็ได้

การเตรียมดินปลูกพริก

ควรเป็นดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ดี มีอินทรีย์วัตถุสูงและมีการระบายน้ำได้ดี ความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินควรอยู่ระหว่าง 6-6.8 ถ้าหากดินเป็นกรดด่างมากเกินไป อาจทำให้พริกเป็นโรคเหี่ยวได้ง่าย ควรจะผสมดิน ปุ๋ยคอกและแกลบ สัดส่วน 1:1:1 ให้เข้ากัน แล้วใส่ในกระบะเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ดพริก

เพาะเมล็ดพริกในกระบะเพาะเมล็ด (ดังภาพที่ 2) หลุมละ 2-3 เมล็ด ใช้ฟางคลุมแล้วรดน้ำตาม หลังจากเมล็ดงอกประมาณ 7 วัน ถอนแยกต้นกล้าที่อ่อนแอออกให้เหลือต้นกล้าที่สมบูรณ์ไว้หลุมละ 1 - 2 ต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay