การปลูกพริก 2/2 : การย้ายปลูก - การดูแลรักษาพริก - การเก็บเกี่ยวพริก - การเก็บเมล็ดพันธุ์พริก

การย้ายปลูก

จะทำเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 30 วันหรือมีใบจริงประมาณ 5 ใบ (ดังภาพที่ 3) ก่อนย้ายปลูก 2-3 วัน ควรงดการให้น้ำเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรง และควรย้ายต้นกล้าในช่วงเวลาเย็น นำต้นที่สมบูรณ์มาแยกใส่ลงในแปลงดินหรือในกระถางที่เตรียมไว้ หลังจากย้ายแล้วให้น้ำทันที ถ้าปลูกโดยอาศัยน้ำฝนต้องรดน้ำจนกว่าพริกจะตั้งตัวได้ โดยดูว่าต้นพริกแข็งแรง มีชีวิตชีวา ไม่เหี่ยว

การดูแลรักษาพริก

การให้น้ำ พริกเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากเกินไปควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เฉพาะในช่วงแรกของการเจริญเติบโต โดยให้น้ำเฉลี่ย 4-5 วัน/ครั้ง ลดการให้น้ำในช่วงเก็บผลผลิต โดยให้น้ำเฉลี่ย 6-7วัน/ครั้ง เหตุที่ลดการให้น้ำเพราะหากให้น้ำมากเกินไปจะทำให้คุณภาพของผลไม่ดี สีไม่สวย การให้น้ำทุกครั้งอย่าให้จนเปียกแฉะเกินไป และไม่ควรปล่อยให้ดินแห้งมากจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ควรเตรียมการระบายน้ำไว้สำหรับในฤดูฝนด้วย     การกำจัดวัชพืช และการพรวนดิน หลังจากปลูกพริกแล้วเมื่อพริกมีอายุประมาณ 20 วัน ควรถอนวัชพืชที่งอกขึ้นมาและถ้าพบว่าดินจับตัวกันแน่นก็ให้พรวนดิน เพราะถ้าดินแน่นจะทำให้พริกแคระแกร็นได้     การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งสามารถหาได้ง่ายในท้องตลาด ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 (N-P-K) ตอนการเตรียมดินสำหรับปลูกพริก หลังย้ายกล้าลงในดินที่เตรียมไว้นี้แล้วประมาณ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตรเดิม 4-5วัน/ครั้ง ต่อมาเมื่อพริกเริ่มติดผลอ่อนจะใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21(N-P-K) 6-7วัน/ครั้ง ปริมาณการใส่นั้นใส่ต้นละประมาณ 1 ช้อนโต๊ะโดยโรยรอบโคนต้นและห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ แล้วใช้ดินกลบปุ๋ยที่โรยไว้ การใส่ปุ๋ยควรใส่ก่อนรดน้ำ

การเก็บเกี่ยวพริก

พริกจะออกดอกหลังจากย้ายปลูกแล้วประมาณ 60-70 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลสุกได้เมื่อพริกมีอายุประมาณ 90 - 100 วัน (ดังภาพที่ 4) ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก ๆ 5-7 วัน หรือเดือนละ 4-6 รุ่น ถ้ามีการบำรุงรักษาดีและให้น้ำอย่างเพียงพอพริกอาจจะมีอายุถึง 1 ปี

การเก็บเมล็ดพันธุ์พริก

หากเห็นว่าพริกที่ปลูกนั้นมีผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ และอยากที่จะเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์สำหรับปลูกในครั้งต่อไป ทำได้โดยการเลือกต้นที่จะเก็บผลตามคุณสมบัติดังนี้
    1. มีลำต้นแข็งแรง สมบูรณ์ เหนียวไม่หักง่าย
    2. ให้ผลดก และผลพริกขนาดใหญ่สมบูรณ์เต็มที่
    3. ทนทานต่อโรคและแมลง
เมื่อคัดเลือกผลพริกตามที่ต้องการได้แล้วให้นำมาบุบเพื่อนำเมล็ดออก ล้างเมล็ดด้วยน้ำเกลือประมาณ (25%) จนสะอาด นำไปผึ่งให้แห้งสนิทก่อนแล้วจึง คัดเลือกเมล็ดที่เป็นโรค มีเชื้อราหรือเมล็ดลีบทิ้ง นำเมล็ดดีไปเก็บในภาชนะที่แห้งแล้วปิดสนิทเพื่อเก็บไว้ปลูกในครั้งต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay