การเจริญเติบโตและผลผลิตของปลาดุก

ปลาจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใดขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ที่สำคัญคือ ความหนาแน่นของปลาในบ่อ อาหารที่ให้ ตลอดจนการจัดการเรื่องคุณภาพน้ำ อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลในฟาร์มเลี้ยงหลายฟาร์มได้ตัวเลขโดยประมาณเพื่อใช้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงได้ว่าเป็นปกติหรือไม่ดังภาพด้านล่าง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay