หลักการสำคัญในการขุนโคเนื้อ

หลักการสำคัญในการขุนโคเนื้อ ของคุณเรวัต วัชราไทย เจ้าของฟาร์มลุงเชาวน์

1. อายุโคเนื้อที่จะนำมาขุนจะต้องเป็นโคฟันน้ำนมยังไม่ร่วง ซึ่งจะมีอายุระหว่าง 16-18 เดือน

2. เน้นการให้อาหารข้น ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รำที่จะนำมาใช้ในการขุนโคจะต้องมีการสกัดน้ำมันออก กากเมล็ดปาล์มจะเอาแต่เฉพาะเนื้อในเท่านั้น จะใช้เมล็ดทานตะวัน ดูเรื่องราคาเป็นสำคัญว่าถูกหรือแพง วัตถุดิบที่ได้กล่าวมาเป็นส่วนสำคัญของการทำสูตรอาหารข้น

3. ใช้อาหารหยาบเลี้ยง คือ หญ้าสด เช่น หญ้าขน หญ้ากินนี ฯลฯ ซึ่งมีวิตามินสูง ซึ่งเมื่อขุนไปแล้วเนื้อมีรสชาติอร่อย (การปลูกหญ้าจะต้องเลือกชนิดของหญ้าที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ หญ้าแทงโกล่าเหมาะที่จะปลูกในนา แต่ถ้าเป็นสภาพไร่ควรจะปลูกหญ้ากินนี)

4. โคเนื้อที่จะนำมาขุนจะต้องเป็นโคลูกผสม และจะต้องขุนให้โคมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าวันละ 1 กิโลกรัม (กินอาหารข้นวันละ 6 กิโลกรัม)

สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยก็คือ อาหารหยาบ คือ หญ้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง การให้อาหารโคเนื้อโดยใช้เพียงฟางข้าว โคจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เกษตรกรควรจะมีแปลงปลูกหญ้าสำรองไว้

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay