วิธีดูแล มะคาเดเมีย ช่วงติดผล

ปัจจุบันพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศ เช่นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ เลย ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ รวมพื้นที่แล้ว ไม่น้อยกว่า 8,000 ไร่ ปลูก มะคาเดเมีย ซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้นชนิดหนึ่ง ที่กำลังได้รับความสนใจ ในแง่ของพืชเศรษฐกิจจากเกษตรกร ขณะเดียวกันผู้บริโภคเริ่มมีจำนวนมากขึ้น

สำหรับไม้ผลชนิดนี้ จะให้ผลเมื่อเจริญเติบโตผ่านมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และผลจะแก่พร้อมเก็บเกี่ยว ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี ตามปกติมะคาเดเมีย จะพักตัวก่อนขยายเป็นช่อดอกประมาณ 2-3 เดือน (ในช่อดอกหนึ่งช่อ จะมีดอกประมาณ 200 กว่าดอก) เมื่อดอกบาน และผ่านการผสมเกสรแล้ว จะติดผลประมาณ 1-4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยดอกจะร่วงจะเกิด หลังจากผสมเกสรผ่านไปแล้วประมาณ 5-6 สัปดาห์ ส่วนผลที่ติดจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านขนาดและน้ำหนักในช่วง 2-3 เดือนแรก ในระยะนี้สภาพของอากาศ จะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก คือ หากอุณหภูมิสูงเกินไป จะทำให้กะลาเกิดการแข็งตัวเร็ว และทำให้ผลมีขนาดเล็กลง ขณะเดียวกันหากขาดน้ำและธาตุอาหาร รวมทั้งมีโรคแมลงเข้ามาทำลาย จะทำให้ผลร่วง ขนาดผลไม่สมบูรณ์ และคุณภาพของเนื้อในไม่ดีเท่าที่ควร

เกษตรกรในพื้นที่สูงที่มีการปลูกมะคาเดเมีย ทาง กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำมาว่า ในระหว่างนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มะคาเดเมีย กำลังติดผลจะต้องเพิ่มการดูแลให้มากขึ้น โดยต้องดูปริมาณน้ำตลอดถึงความชื้นของดิน หากเป็นมะคาเดเมียที่เคยผ่านการให้ผลมาแล้ว ปุ๋ยที่เหมาะสมจะเป็นสูตร 12 : 12 : 17 : 2 ใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย ในอัตราส่วน 5 : 1 โดยอัตราการใส่จะขึ้นอยู่ที่อายุและขนาดของต้น แต่อย่างน้อยควรใส่ในอัตราต้นละ 3 กิโลกรัม/ ต้นต่อปี ให้แบ่งใส่ปีละ 4 ครั้ง คือ ระยะ 3 เดือนก่อนออกดอก ระยะติดผลขนาดเท่าหัวไม้ขีดไฟ ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการสะสมน้ำหนักของผล ระยะต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะการเก็บผลผลิตแล้ว สำหรับโรคที่มักจะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็น โรคผลจุก ซึ่งเกิดจากเชื้อรา เข้าทำลายผลที่ใกล้จะแก่ ทำให้ผลแห้งแล้วห้อยติดอยู่กับต้นแล้ว แมลงมวนเขียว จะเข้ามาเจาะทำลายบริเวณเปลือกจนทะลุไปถึงผลภายใน อย่างไรก็ตามขณะนี้ความต้องการของตลาดต่อผลมะคาเดเมียจะอยู่ที่ ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อในมีขนาด สี พร้อมรูปทรง ที่สวยงาม และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง


พีรศิษฐ์ สมแก้ว

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay