การเพาะเห็ดโอง

การใชสิ่งของเหลือใชหรือของที่ใชประโยชนไมไดแลว เชน โองน้ําขนาดบรรจุ 100 ลิตร (โองมังกร) เมื่อมีรอยแตกราวก็ไมสามารถนําไปใสน้ําไดแลว สวนใหญจะนําไปทิ้งหรือทุบละเอียด แตเราสามารถนํามาใชประโยชนได โดยการนํามาเพาะเห็ด เปนการลดรายจาย เพิ่มรายไดในครัวเรือนไดเปนอยางดี โดยมีวิธีการทํางายๆ ดังนี้

 1. นําโองที่แตกราว มาทําความสะอาด 
 2. วางโองใหนอนขนานกับพื้น โดยใหสวนที่แตกราวอยูดานบน 
 3. วางอิฐบล็อกลงในโอง ใชอิฐเปนฐานรอง 
 4. เอาน้ําใสใหเกือบถึงกอนอิฐ 
 5. นํากอนเชื้อเห็ดนางฟา หรือเห็ดนางรมที่เชื้อเดินเต็มถุง เปดปากถุงแลววางเรียงบนกอนอิฐ ใหเปนระเบียบไดประมาณ 20 กอน 
 6. นํากระสอบปานมาปดปากโอง มัดใหสนิท พรมน้ํากระสอบใหเปยก 
 7. เปดปากโอง รดน้ําเชา - เย็น ใหเวลาประมาณ 3-4 วัน เห็ดรุนแรกก็
สามารถเก็บได

จะเห็นไดวาการเพาะเห็ดในโองนี้ สามารถทําไดงาย ลงทุนต่ํา และยังชวย
เพิ่มรายไดไดอีกทางดวย ตนทุนคราวๆ มีแคเพียงเชื้อกอนเห็ด 20 กอนๆ ละ 7 บาท สรุป
แลวลงทุนประมาณ 140 บาท เห็ดสามารถเก็บดอกไดประมาณ 3 เดือน ไดเห็ดประมาณ 8-
10 กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ 40 บาท จะไดเงินถึง 400 บาท ลดรายจายในครอบครัว
และทําไดงาย ไมยุงยาก ผูที่มีพื้นที่ไมมากก็สามารถทําได

สนใจติดตอไดที่ สํานักงาน
เกษตรอําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร โทร. 0-5664-1499

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay