การเลี้ยงกบกึ่งธรรมชาติ

จากการเรียนรูรวมกันของเกษตรกร หมูที่ 2 ตําบลทับคลอ ไดลองผิดลองถูก เรื่องการเลี้ยงกบ ไมวาจะเปนการเลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในบอดิน เลี้ยงแบบคอนโด แตละการทดลอง พบวา การเลี้ยงกบแบบกึ่งธรรมชาติ คือ เลี้ยงกบในกะละมัง โดยมีบริเวณใหกบไดอาศัย มีพืชผัก
สวนครัว มีกระบอกไมไผ ยางรถยนต วางใหเปนที่หลบภัย กบจะมีการเจริญเติบโตไดดีมาก 
สามารถทําไดโดย ใชกะละมังขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 เซนติเมตร ฝงลงในดิน ใหปากกะละมังติดกับพื้นดิน ใสน้ำใหเต็มใชไมไผหรือฟวเจอรบอรด วางในกะละมัง ใชแสลนสีดำลอมรอบพื้นที่ ขนาด 2 x 4 เมตร ปลอยลูกกบขนาด 1 นิ้วขึ้นไป กะละมังละประมาณ 200 ตัว ใหอาหารเชาเย็น 

ถายน้ํา 3 วันตอครั้ง ใชเวลาเลี้ยงแค 2 เดือน ก็จะสามารถบริโภคหรือจําหนายได ขนาดที่ได
ประมาณ 5 ตัว ตอกิโลกรัม นอกจากนี้ยังอาจติดไฟลอแมลงใหกบดวยก็ได เพื่อเปนการลดตนทุนอาหารไดมาก

ซึ่งขอดีของการเลี้ยงกบแบบกึ่งธรรมชาตินี้ พอสรุปไดดังนี้ 
 - ลงทุนดานสถานที่นอย ประมาณ 300 บาท สามารถเลี้ยงในครัวเรือนไดงาย 
 - ดูแลงาย ถาเลี้ยงจํานวนมาก ก็เพิ่มกะละมังใสน้ำ
 - สามารถนําน้ําที่ถายทิ้งรดผัก ตนไม ในบริเวณที่เลี้ยงได

 ขอควรระวัง 
 - อยาลืมถายน้ํา เมื่อน้ํามีกลิ่นเหม็นมาก กบจะตายได 
 - ระวังนก งู เขาไปในบริเวณที่เลี้ยง 

ผลจากการเลี้ยง 1 รุน ลงทุนทุกอยาง โดยเลี้ยงกบ จํานวน 200 ตัว ลงทุนทั้งหมด 1,800 บาท ใชเวลาเลี้ยง 2 เดือน จําหนายได 2,450 บาท ซึ่งหากเลี้ยงเปนอาชีพเสริมจะเปนการเพิ่มรายไดไดเปนอยางดี

สนใจขอมูลติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานเกษตรอําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร โทร. 0-5664-1499

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay