วิธีปลูกเสาวรส

การปลูกเสาวรส
สามารถปลูกได้ทั่วไป แต่ควรเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำฝนสม่ำเสมอ หรือมีการชลประทาน สภาพดินสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดีั น้ำไม่ท่วมขัง ดินมีความเป็นกรดเล็กน้อย (pH) ประมาณ 6 การวางแผนปลูกมีความจำเป็น เพราะเสาวรสเป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี สามารถอยู่ได้ 3 - 5 ปี ควรวางแนวปลูกในแนวเหนือใต้ เพื่อให้เสาวรสได้รับแสงเต็มที่ เสาวรสต้องการแสงแดดวันละ 6 - 8 ชม.

การเตรียมดิน
ควรทำไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน 
 (ถ้าสามารถปลูกพืชที่เป็นพืชสดอย่าง ถั่วเขียว ข้าวโพด ปอเทือง แล้วถลบล่วงหน้า 1 เดือน จะทำให้ดินร่วนซุยและเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ดี) โดยการไถหรือขุดพลิก หน้าดินกำจัดวัชพืช ไถกลบเพื่อให้ดินร่วมซุย สามารถกักเก็บน้ำในฤดูแล้งได้ดี ในพื้นที่สูงควรไถเฉพาะแนวปลูกและระหว่างแถวปลูกควรตัดหญ้าให้สั้น หรือปลูกพืชคลุมดิน เืพื่อป้องกันการพังทลายของดิน รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตในอัตรา 100 - 150 กก./ไร่ หรือใช้ซุปเปอร์ฟอสเฟต อัตรา 50 กก./ไร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของดินในพื้นที่

ระยะปลูกไม่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ การระบายน้ำ และพันธุ์ที่ใช้ปลูก ระยะปลูกที่แนะนำ คือ 2 x3 ม., 2.5 x 2.5 ม., 3 x 3 ม., 4x4 ม., 3 x 5 ม., ระยะใดระยะหนึ่ง เมื่อเลือกระยะปลูกได้แล้วทำการขุดหลุมและเตรียมดินกว้างและลึกประมาณ 50x30 ซม. หรือ 75 x75x75 รองก้นหลุมด้วยฟางหรือเศษพืช ใส่หน้าดินลงในหลุมก่อนและรองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต หลุมละ 1 กระป๋องนม หรือ 450 กรัม เอาแกลบดิบหรือแกลบเผา ประมาณ 2-3 ปีบ จะเหลือช่วงประมาณ 1 ฟุตด้านบน ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหลุมละ 1-2 ปีบ และปุ๋ยสูตร 13-23-21 หรือ 12-12-17 หลุมละ 1-2 ช้อนแกง ผสมให้ทั่วถุึงกะปริมาณดินและส่วนผสมต่างๆ ให้เต็มหลุมพอดี หรือสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย เพื่อป้องกันดินยุบเป็นแ่อ่งซึ่งจะทำให้น้ำขังต้นจะเกิดโรคและเน่าตาย

ฤดูปลูก
ควรปลูกในฤดูฝนควรเตรียมดินกล้าในช่วง ม.ค.-มี.ค. ย้ายกล้าลงถุงประมาณเดือน มี.ค. - พ.ค. และปลูกเดือน มิ.ย. จนถึงหมดฤดู วิธีปลูก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาศัยน้ำฝน และชลประทาน ในพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนไม่ มีน้ำชลประทานเข้าถึง ควรปลูกในเดือน ก.ย.-ธ.ค. เพราะหลังจากปลูกแล้วดินยังมีความชุ่มชื้นพอที่จะทำให้ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็ว และในฤดูร้อนเสาวรสจะฟักตัวไม่เหี่ยวเฉา ในพื้นที่อาศัยน้ำชลประทานไม่ต้องคำนึงถึงฤดูปลูก แต่ควรวางแผนปลูกไม่ให้ออกดอกในช่วงฤดูฝน เพราะจะทำให้การติดดอกไม่ดีเท่าที่ควร เสาวรสจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงออกดอกประมาณ 9 - 10 เดือน เนื่องจากเสาวรสเป็นไม้่เลื้อยจึงต้องทำหลักพยุง และค้างให้ต้นเกาะ การทำค้างมีหลายแบบ เช่น ค้างรูปตัวที การให้น้ำมีทั้งแบบสปริงเกอร์ แบบน้ำหยด และแบบปล่อยน้ำเข้าแปลง แต่ละวิธีจะเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้ปลูกควรเลือกวิธีให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และวิธีปลูกของ ตนเอง วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการใส่ปุ๋ยจะมีรายละเอียดมากกว่านี้สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากหนังสือแพสชั่นฟรุ๊ตของ ธงชัย เนมขุนทด โครงการหนังสือเกษตรชุมชน แหล่งปลูก แหล่งพันธุื และแหล่งรับซื้อเสาวรส - แหล่งปลูก จ. เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) - การขยายพันธุ์ ใช้วิธีปักช้ำ หรือ เพาะเมล็ด มีแหล่งจำหน่ายที่เชียงราย ศูนย์ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวน จะแจกให้ฟรี แต่จำนวนไม่มาก วิธีที่ดีใช้เมล็ดปลูกง่ายกว่า แต่ต้องเป็นพันธุ์สีเหลือง จึงเป็นพันธุ์เพื่อการค้า - แหล่งรับซื้อ โรงงานแปรรูปนำ้ผลไม้ แต่จำนวนค่อนข้างจำกัด เพราะเคยมีปัญหาราคาตกต่ำ และจำหน่ายไม่ได้ในอดีต


Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay