มะเขือพวงไร้หนาม พันธุ์แม่โจ้นิรมิต 1

มะเขือพวงไร้หนาม "พันธุ์แม่โจ้นิรมิต 1" ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยสาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน เช่นกัน มีลักษณะเด่นที่ไม่มีหนาม สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และทุกพื้นที่ 

"มะเขือพวงที่มีอยู่ดั้งเดิมจะมีหนาม ในการที่จะเก็บเกี่ยวก็จะยาก จึงคิดปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่ดีและไม่มีหนาม โดยได้สายพันธุ์ดั้งเดิมของมะเขือพวง ได้มาจากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในปี 2537 ได้มีการนำมาปลูกที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่" 

"พบว่า มีความแตกต่างจากมะเขือพวงของภาคเหนือ โดยมะเขือพวงของภาคเหนือจะมีหนาม ซึ่งจำนวนและลักษณะของหนามจะมากน้อยแตกต่างกันออกไป ส่วนมะเขือพวงจากอำเภอดำเนินสะดวก นั้นจะมีลักษณะเด่นที่ไม่มีหนาม การนำมาปลูกในครั้งแรกพบว่า ลักษณะการเจริญเติบโตแตกต่างไปจากพันธุ์เดิม โดยมีขนาดทรงพุ่มกว้าง ต้นสูง การแตกกิ่งแขนงมากกว่า ซึ่งอาจจะเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน นอกจากนั้นยังมีอายุยืนนาน สามารถทำการตัดแต่งกิ่ง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและต้นเริ่มทรุดโทรมได้ถึง 2 รอบ" 

จากนั้นจึงได้นำมาพัฒนาสายพันธุ์ โดยการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะโดดเด่นด้านความแข็งแรงของระบบราก ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในครั้งนั้นเพื่อที่จะใช้เป็นต้นตอของพืชตระกูลมะเขือ ได้แก่ มะเขือเทศ และมะเขือม่วง ซึ่งมีปัญหาไม่ต้านทานโรคทางดินเป็นหลัก 

แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่คัดเลือกเพื่อวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวพบว่า มะเขือพวงที่ได้คัดเลือกไว้บางต้นมีลักษณะในการผลิตผลสดได้ดี คือ ผลดก ติดผลเร็ว รสชาติดี ประกอบกับการที่เป็นมะเขือพวงที่ไม่มีหนาม ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี จึงได้คัดเลือกโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (Mass selection) 

วันนี้ จึงได้พันธุ์มะเขือพวงที่มีลักษณะเด่น คือ ไม่มีหนาม ผลดก รสชาติดี เป็นพันธุ์ที่มีต้นแข็งแรง ต้านทานโรคทางดินได้ดี และได้จดทะเบียนชื่อพันธุ์ว่า "แม่โจ้นิรมิต 1" เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ ดร.นิรมิต กิจรุ่งเรือง อาจารย์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ล่วงลับ

การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษานั้น มะเขือพวงเป็นพืชที่ปลูกง่าย ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด อีกทั้งเป็นพืชผักที่มีอายุยาวนาน นิยมปลูกเป็นพืชผักสวนครัว และปลูกเชิงการค้า 

การเตรียมดิน ทำได้โดยการไถตากดินไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นแปลงขนาดกว้างประมาณ 1.20 เมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 ต้น ต่อไร่ 

ขณะที่การเพาะกล้า เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 20 กรัม ต่อ 1 ไร่ นำเมล็ดไปแช่น้ำ แล้วห่อด้วยผ้าหมาดๆ ทิ้งไว้ 1-2 วัน หรืออาจจะแช่น้ำอุ่นประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส (อุ่นพอที่จะแช่มือลงไปได้) นานประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาห่อผ้าหมาด จะเป็นการเร่งความงอกได้ดีขึ้น นำเมล็ดลงเพาะในแปลงเพาะหรือกระบะเพาะ หมั่นรดน้ำดูแลจนอายุได้ประมาณ 1 เดือน สามารถนำไปปลูกได้ 

การปลูก ปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว ประมาณ 2 เมตร 

การใส่ปุ๋ย หลังปลูกประมาณ 2 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยยูเรีย โดยการผสมน้ำรด และทุกๆ 20-30 วัน จะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราประมาณ 25-30 กิโลกรัม/ไร่/ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการใส่ปุ๋ยควรพิจารณาจากต้น และลักษณะการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลัก 

การเก็บเกี่ยว มะเขือพวงพันธุ์แม่โจ้นิรมิต 1 สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 80-90 วัน หลังย้ายปลูก และทยอยเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆ เมื่อต้นอายุมากขึ้นเริ่มทรุดโทรม สามารถตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มีการแตกกิ่งก้านและให้ผลผลิตใหม่ได้อีก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay