การปลูกข้าวเฉี้ยงพัทลุง

ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง เป็นพันธุ์ช้าวเจ้าพื้นเมืองมีถิ่นกำเนิดจากอำเภอปากพยูน จ.พัทลุง มีชื่อเดิมหลายชื่อเช่น เปอร์ริวิต ขาวมาเล หรือบางแก้ว เป็นต้น ได้มีการคัดเลือกและรับรองพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร เมือปี 2537 มีลักษณะคอรวงยาว ระแง้ค่อนข้างถี่ ข้าวเปลือกยาวเรียวสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว ท้องไข่ปานกลาง

อายุเก็บเกี่ยวช่วงเดือน มกราคม คุณภาพข้าวสุก ร่วนแข็ง ผลผลิตค่อนข้างสูง ประมาณ 470 กก./ไร่ ปลูกได้ทั้งนาลุ่มและนาดอน ตอบสนองต่อปุ๋ยปานกลาง การปลูกให้ได้ผล ควรปลูกในช่วงก่อนน้ำหลาก หรือหลังน้ำลด ใช้วิธีปักดำ หรือหว่านก็ได้ ถ้าทำนาหว่านใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 15 - 20 กก./ไร่ หลังจากไถเตรียมดิน 2 - 3ครั้ง โดยหว่านแล้วคราดกลบ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0(สำหรับดินเหนียว) หรือ 16-16-8 (สำหรับดินทราย) อัตรา 15-25 กก./ไร่ หลังข้าวงอก 15 - 20 วันหรือหลังปักดำ 7 - 10 วัน และใส่ปุ๋ยครั่งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 5 - 10 กก./ไร่ ในระยะข้าวเริ่มตั้งท้อง (ก่อนออกรวง 1 เดือน)

สำรวจศัตรูพืชทุกๆ 7 - 10 วัน หากพบ แมงมุม ด้วงเต่า มวนพิฆาต แมลงปอ จำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เพราะป็นศัตรูของแมลงศัตรูข้าว เก็บเกี่ยวข้าวหลังจากออกดอกออกรวงประมาณ 1 เดือน หรือในระยะพลับพลึง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay