การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในปัจจุบันขึ้นอยู่กับผู้ปลูกจะต้องนำเอาเทคนิคและต้นพันธุ์ที่เหมาะสมมาใช้ในสวน ความต้องการธาตุอาหารจำเป็นในการเจริญเติบโตในปริมาณที่แตกต่างกัน

ปริมาณความต้องการธาตุอาหารของต้นปาล์มน้ำมันปีที่ 1 (หลังปลูก) จะค่อนข้างต่ำ และเพิ่มอย่างรวดเร็วในปีที่ 2 และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลผลิตในระยะแรก ดังนั้นถ้าให้ธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกทำให้ปาล์มน้ำมันโตช้า ให้ผลผลิตช้าและน้อยกว่าปกตินับจาก 3 ปี หลังจากปลูกจนกระทั่งถึงปีที่ 9 ซึ่งเป็นระยะที่ให้ผลผลิตสูงสุด ปาล์มน้ำมันที่ได้รับการดูแลอย่างดีในระยะต้นกล้าและนำไปปลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ใส่ปุ๋ยตามชนิดและอัตรา ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ขึ้นในทางหนึ่ง

วิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกัน แต่มีหลักสำคัญคือ
1. ใส่ในช่วงที่ปาล์มน้ำมันต้องการ
2. ใส่บริเวณที่รากปาล์มน้ำมันดูดไปใช้ได้มากที่สุด
3. ควรใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่เมื่อแล้งจัดหรือฝนตกหนัก ในปีแรกหลังการปลูกควรใส่ปุ๋ย 4 – 5 ครั้ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ควรใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง/ปี
4. ช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยคือ ต้นฝน กลางฝน และปลายฝน
5. ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม
6. การแบ่งปุ๋ยใส่(อัตราแนะนำ) เมื่อแบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี แนะนำให้ใช้สัดส่วน 50:25:25% สำหรับการใส่ปุ๋ย ต้นฝน กลางฝน และปลายฝน
7. เมื่อแบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ใช้สัดส่วน 60:40% ระยะต้นฝนและก่อนปลายฝนตามลำดับ ช่วงต้นฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ช่วงกลางฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน ช่วงปลายฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

วิธีการใส่ปุ๋ยควรใส่ครั้งแรกเมื่อเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันโดยใส่ร็อกฟอสเฟต อัตรา 250 กรัม/ต้น รองก้นหลุมต่อจากนั้นจะใส่ปุ๋ยดังนี้ อายุปาล์ม(ปี) ปุ๋ย N,K และ Mg  ปุ๋ย P 1 – 4 ปี 5 -9 ปี 10 ปีขึ้นไป ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่กำจัดวัชพืชแล้ว ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 50 ซม. ถึงบริเวณปลายทางใบ หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน หรือบนกองทางใบที่ถูกตัดแต่งที่ได้กำจัดวัชพืชแล้ว ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่กำจัดวัชพืชแล้ว ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 2 เมตร ถึงบริเวณปลายทางใบ กองทางใบที่ถูกตัดแต่งที่ได้กำจัดวัชพืชแล้ว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay