ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง มีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ไม่มีชั้นดินดาน มีความเป็นกรดด่าง 4-6 มีระดับน้ำใต้ดินลึก 75-100 เซนติเมตร น้ำท่วมไม่ถึง และที่สำคัญต้องอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ไม่เกิน 300 เมตร ปาล์มน้ำมันต้องการปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตร ต่อปี การกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอ และควรมีช่วงแล้งไม่เกิน 3 เดือน

จากผลการวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า 14 จังหวัดภาคใต้ ปลูกได้ผลดี หากต้องการปลูกในแหล่งอื่นจะต้องมีแหล่งน้ำในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการของสวนปาล์ม พันธุ์ที่ทางราชการแนะนำให้ปลูก ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ได้จากต้นแม่ ดูร่า และพันธุ์พ่อ ฟิซิเฟอร่า ลักษณะเด่นคือมีกะลาบาง เปลือกนอกที่ให้น้ำมันหนากว่าพันธุ์แม่ อีกทั้งให้น้ำหนักผลปาล์มต่อทะลายสูงกว่าแม่พันธุ์ 22-25 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ผลผลิตในปีที่ 3-5 ที่ 130 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay