การปลูกปาล์มน้ำมัน

การปลูกปาล์มน้ำมัน

ควรเตรียมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ด้วยการไถดะและไถแปร เก็บวัชพืชออกให้หมด วางผังทำถนนกว้าง 5-8 เมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตปาล์ม เป็นเส้นหลักเข้าสู่โรงงานและเส้นทางแยกหรือซอย กว้าง 4-5 เมตร เพื่อนำวัสดุการเกษตรเข้าสู่สวนปาล์ม พร้อมทำร่องระบายน้ำขอบถนนทุกสาย ขนาดกว้างและลึก 100 และ 110 เซนติเมตร

การเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

แปลงเพาะชำต้องน้ำท่วมไม่ถึง ใกล้แหล่งน้ำ มีถนนเข้าออกได้สะดวก นำเมล็ดพันธุ์ที่แก่เต็มที่แล้วปราศจากโรคและแมลงศัตรูติดมาด้วย เพาะในถุงเพาะชำสีดำขนาด 6x7 นิ้ว หรือขนาด 6x9 นิ้ว บรรจุวัสดุปลูกที่ประกอบด้วยดินร่วน 3 ส่วน แกลบดิน 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน และปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน กลบเมล็ดตื้นๆ รดน้ำพอชุ่มเก็บในเรือนเพาะชำ เมื่อต้นกล้าอายุ 3 เดือน จากเมล็ดงอกจะมีใบ 3-4 ใบ จากนั้นให้คัดต้นที่ไม่ได้ขนาดทิ้งไป ดูแลต้นกล้าจนมีอายุครบ 12 เดือน จึงนำลงปลูกในแปลงปลูกได้ต้นกล้าที่แข็งแรง จะสูง 100-150 เซนติเมตร และมีใบประมาณ 9 ใบ ระยะปลูกปาล์ม นิยมปลูกเป็นรูปสามเหลี่ยนด้านเท่า ยาวต้นละ 9.00 เมตร หรืออาจเรียกว่า ปลูกแบบสลับฟันปลาก็ได้ ฉะนั้น ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ 22 ต้น ช่วงปลูกที่ดีควรปลูกในต้นฤดูฝน ขุดหลุมกว้างและลึก 45 และ 35 เซนติเมตร ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วคลุกกับปุ๋ยคอกเก่าอัตราหลุมละครึ่งปุ้งกี๋ พร้อมรองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตอัตรา 250 กรัม ต่อหลุม เกลี่ยกลับดินลงหลุม พูนดินให้เป็นหลังเต่า เปิดปากหลุม ขนาดเท่าถุงเพาะกล้า ฉีกถุงเพาะกล้า ระวังอย่าให้รากกระทบกระเทือนถึงฉีกขาด วางต้นกล้าลงในหลุม กลบดิน อัดดินรอบข้างพอแน่น พูนดินให้เป็นหลังเต่า เมื่อได้น้ำฝนระยะหนึ่งต้นกล้าจะตั้งตัวได้ และต้องปลูกซ่อมต้นที่ตายก่อนปลูกครบ 60 วัน ต้นที่มีทรงสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้นปาล์มดังกล่าวจะเป็นต้นตัวผู้ มักเกิดขึ้นประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์

การใส่ปุ๋ยในสวนปาล์ม

ใน ปีแรก ใส่ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ คีเซอร์ไรต์ และโบเรต ปริมาณ 1.2, 1.3, 0.5 กิโลกรัม และ 30 กรัม ต่อต้น
ปีที่ 2 แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ คีเซอร์ไรต์ และโบเรต 3.5, 3.0, 2.5, 0.5 กิโลกรัม และ 60 กรัม ต่อต้น
ปีที่ 3 แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ คีเซอร์ไรต์ และโบเรต 5.0, 3.0, 3.0, 1.0 กิโลกรัม และ 90 กรัม ต่อต้น
ปีที่ 4 แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ คีเซอร์ไรต์ และโบเรต 5.0, 3.0, 4.0, 1.0 กิโลกรัม และ 100 กรัม ต่อต้น
ปีที่ 5 แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ คีเซอร์ไรต์ และโบเรต 5.0, 3.0, 4.0, 1.0 กิโลกรัม และ 80 กรัม ต่อต้น
และ อายุ 6 ปี แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ คีเซอร์ไรต์ และโบเรต 5.0, 3.0, 4.0, 1.0 กิโลกรัม และ 80 กรัม ต่อต้น

ขยายความ

แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ไนโตรเจน 21%

หินฟอสเฟต 0-3-0 ฟอสฟอรัส 30%

โพแทสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 โพแทสเซียม 60%

คีเซอร์ไรต์ แมกนีเซียมออกไซด์ 27%

โบเรต บอแรกซ์ (ชนิดผง) 11%

วิธีใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันอายุ 1-4 ปี ใส่รอบโคนต้นหลังเก็บวัชพืชออกจนหมด อายุ 5-9 ปี ใส่ห่างจากบริเวณโคนต้น 50-150 เซนติเมตร อายุ 10 ปี ขึ้นไป ให้หว่านระหว่างแถวต้นปาล์ม หลังจากกำจัดวัชพืชให้สะอาด

การให้น้ำปาล์มน้ำมัน

ในช่วงที่ไม่มีฝนหรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ควรให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด หรือระบบมินิสปริงเกลอร์ก็ได้ ในปริมาณ 150-200 ลิตร ต่อต้น ต่อวัน

การตัดแต่งทางใบ

ต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 1-6 ปี ให้ไว้ทางใบ 56-64 ใบ ทางใบที่ตัดแล้วให้นำมาเรียงรายช่องว่างระหว่างแถวแบบแถวเว้นแถว และเปลี่ยนแถวทุกๆ 4-5 ปี เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุลงดินให้กระจายอย่างทั่วถึง การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ปาล์มอายุ 3-4 ปี จะเริ่มให้ผลผลิต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay